Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά - Κατασκευές (Εργαστήριο) (ΕΕΗΚ)Ο σκοπός του μαθήματος είναι ο/η μαθητής/τρια να : Κατανοήσει τις βασικές αρχές της ηλεκτρονικής, τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τις εφαρμογές τους Αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη μελέτη, την κατασκευή και τις μετρήσεις των βασικών ηλεκτρονικών διατάξεων Αποσαφηνίσει βασικές έννοιες όπως η ενίσχυση, η προσαρμογή, το εύρος ζώνης Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά» που διδάσκεται στην Β’ τάξη του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.